Quản lý nhân sự

Duy trì các thông tin về cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp, hồ sơ cá nhân cán bộ công nhân viên, các thông tin về chế độ làm việc đối với người lao động như lương, thưởng, bảo hiểm, thuế ... và các trợ giúp trong việc lựa chọn xắp xếp nhân sự. Hệ thống thống kê cung cấp các thông tin về tình hình nội bộ hoặc các yêu cầu báo cáo cho cấp trên.

 • Danh mục các đơn vị trong doanh nghiệp.
 • Danh mục Cán bộ Nhân viên, lý lịch cá nhân,Trình độ văn hoá
 • Quyết định phân công, thuyên chuyển
 • Danh sách những người đang làm, tạm thôi việc, đã nghỉ việc
 • Báo cáo tổng hợp theo các yêu cầu riêng biệt
 • Kết hợp với ảnh cá nhân
 • Tích hợp với Mã vạch
 
Quản lý thu nhập

Hệ thống quản lí thu nhập cung cấp các chức năng tính toán thu nhập của từng cá nhân hay toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp theo cấp bậc, theo giờ hay ngày công... Thông tin quản lí bao gồm các khoản khấu trừ, tạm ứng, phúc lợi, bảo hiểm, các khoản thuế, tài khoản cá nhân...  Các thao tác tính lương tự động cho phép giảm đáng kể các lao động thủ công.

 • Các chế độ tính lương trong DN
 • Mức lương cơ bản
 • Các khoản khác : Thưởng theo thời gian / Cấp bậc / Công việc ...
 • Các khoản phải thu : Phạt / Bảo hiểm / Công đoàn / Thuế ...
 • Thông tin thanh toán từng cá nhân
 • Thông tin Tổng hợp / Chi tiết
 • Tích hợp với thiết bị mã vạch hoặc thiết bị dấu vân tay
 • Tích hợp với Kế toán trả lương
 • Ghép nối với các thiết bị thanh toán tiền tự động.
 • ...